ChPKFY 
 dPUFKhROSCHE ZhPTHNSCH
 vshchfchbs tbdypbrrbtbfhtb   uPPWEEOIK: 6541  

ZhPTKHN RP TENPOFKH, LLURMHBFBGY Y Y CHSHVPTKh VSCHFPCHPK TBDYPBRRBTBFKhTSCH. rPYUL WEEN
 dPULB PYASCHMEOYK   uPPWEEOIK: 186872  

ZhPTHN RP LHRME, RTPDBTS ve PVNEOH
 lPNRSHAFETSCH Y RTPZTBNNNSCH   uPPWEEOIK: 2999  

zhPTKhN RP LPNRSHAFETOPNKh TSEMEKH Y RTPZTBNNNOPNKh PVEUREYEOYA

www.diagram.com.ua/kütüphane